Inovácie pre prax

31.03.2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v pondelok, 30. marca 2015, prezentoval našu univerzitu na panelovej diskusii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory s názvom Inovácie pre prax.

Na podujatí boli prezentované moderné riešenia súčasného trendu prenosu inovačných technologických riešení z akademickej sféry do podnikového sektora, pričom účastníkov najviac zaujala diskusia o rôznych platformách centier transferu technológií do praxe.

O nástrojoch prenosu odbornosti do praxe našej univerzity informoval účastníkov diskusie rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prostredníctvom nášho strategického zámeru budovania CENTRATECHU - Centra transferu technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Novovybudované centrum zabezpečuje komplexný proces transferu know-how, optimalizovaných výrobných a produkčných postupov v oblasti aplikovaného výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne do výrobnej sféry.

Hlavnými prioritami centra sú pomoc pri vyhľadávaní partnerov a investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia a prevádzkovania spin-off spoločností. Centratech zabezpečuje širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany výsledkov duševného vlastníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica