Informačný deň SNUS na Fakulte špeciálnej techniky

29.04.2016

Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS), sekcia Rádioenvironmentalistiky v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD zorganizovali Informačný deň pre študentov a verejnosť. SNUS je dobrovoľné združenie odborníkov, ktorí sa zaoberajú jadrovou technikou, jadrovou energetikou a využitím ionizujúceho žiarenia. V záujme rozvoja svojej činnosti SNUS spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a prostriedkami verejnej informovanosti.

Počas informačného dňa bolo predstavené profesijné občianske združenie SNUS, ciele a štruktúra organizácie. Odzneli prednášky o 30. výročí havárie jadrovej elektrárne v Černobyle a 5. výročí havárie Fukušima zamerané na zdravotné dôsledky týchto udalostí. Ďalšia prednáška sa týkala bezpečnosti jadrových elektrární.  Na záver prebehla exkurzia v Univerzitnom centre elektrónových akcelerátorov (UCEA) SZU spojená s prednáškami zo sekcie Rádioenvironmentalistiky SNUS o histórii budovania centra, projektoch, perspektívach, technológiách a vedeckovýskumných aplikáciách.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica