Inaugurácia dekanky Fakulty priemyselných technológií

26.01.2017

    Na pôde Fakulty priemyselných technológií v Púchove dňa 25. januára 2017 rektor univerzity slávnostne inauguroval novú dekanku prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD., čím rešpektoval vôľu akademickej obce fakulty, vyjadrenú zvolením kandidáta za dekana Akademickým senátom Fakulty priemyselných technológií.

    Na túto významnú udalosť v živote univerzity a fakulty bolo pozvaných viacero významných hostí. Pozvanie prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý vo svojom príhovore novej dekanke zablahoželal a poprial mnoho energie a úspechov pri ďalšom rozvoji fakulty. Novo inaugurovaná dekanka prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. pri preberaní insígnií z rúk rektora uviedla, že bude povinnosti dekana vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a využije všetky sily v prospech fakulty a celej univerzity v duchu všeľudských zásad, etiky, humanizmu a demokracie.

    Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ocenil schopnosti, úsilie a doterajšiu prácu prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. a s dôverou jej zveril do pôsobnosti jednu z našich úspešných fakúlt. Nakoniec jej zaželal pri plnení stratégie a zámerov rozvoja veľa entuziazmu a síl do nového náročného poslania.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica