Implementujeme medzinárodné štandardy do vzdelávania

Trenčianska univerzita a jej pracovisko FunGlass od mája 2020 úspešne realizuje projekt Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov. Projekt vyšiel v rámci konkrétneho cieľa výzvy Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti absolventov. Hlavným cieľom je posilnenie multidisciplinárnych kompetencií absolventov troch popredných výskumno-vzdelávacích pracovísk z prihraničných regiónov v oblastiach technológií výroby sklených a keramických materiálov a ich plazmových úprav s dopadom na regionálnu sklársku priemyselnú základňu. Vedúcim partnerom projektu je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, hlavný cezhraničný partner je Vysoké učení technické v Brne a projektovým partnerom je Masarykova univerzita Brno.

Výstupy projektu sú definované tak, aby bolo možné ich plné uplatnenie v následnom výukovom a výskumnom procese žiadateľov. Trenčianska univerzita realizuje doktorandský študijný program Anorganické technológie a nekovové materiály. Ústav fyzikálnej elektroniky Masarykovej univerzity v Brne garantuje dva študijné programy, a to plazmová fyzika a aplikovaná fyzika s odbormi nanotechnológie, lekárska fyzika a laboratórna a meracia technika. Centrum CEITEC Vysoké učení technické zaisťuje Ph.D. študijný program Advanced materials and nanosciences. Učebné texty, upravené sylaby, semináre a informácie z výmenných stáží reflektujúce na aktuálne potreby trhu práce a inovácie v daných odboroch v cezhraničnom regióne sa využijú v povinných a voliteľných predmetoch alebo sa stanú témou vedeckej časti inžinierskych a doktorandských záverečných prác naviazaných na potreby priemyselnej základne a na výskumné projekty riešené na pracovisku všetkých partnerov. Vytvorená spoločná internetová prezentácia bude dostupná na webových stránkach zainteresovaných partnerov za účelom zvýšenia atraktívnosti technických odborov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica