História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

09.10.2017

V dňoch 27. - 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

Vedeckú konferenciu otvoril predseda organizačného výboru profesor František Janíček, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že technické univerzity na Slovensku dlhodobo hľadajú spôsoby, ako zvýšiť záujem stredoškolákov o technické smery štúdia, keďže dopyt podnikovej sféry po absolventoch techniky výrazne prekračuje počty záujemcov o štúdium na týchto školách. 

Účastníkmi konferencie boli aj pracovníci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, CSc. a Ing. Ivan Kopecký, PhD., ktorých prednáška pod názvom Mobilita zariadení pre výrobu elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.

Poslaním vedeckej konferencie bolo ukázať verejnosti a mladým ľuďom reálne a významné postavenie elektrotechniky vo výrobnej a konštruktérskej praxi a v spotrebnej sfére v nadväznosti na bohatú minulosť elektrotechniky na Slovensku, poukázať na perspektívu  pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom konferencie bola aj propagácia elektrotechniky a posilnenie záujmu mladej generácie o štúdium elektrotechniky  na stredných odborných a vysokých školách.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica