Doplňujúce voľby do AS FPT TnUAD

09.10.2013

Uznesenie

Akademického senátu FPT v Púchove

číslo lV/2013 z mimoriadneho zasadania AS FPT dňa 5.9.2013

AS FPT v súlade s § 8 ods. 2, ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 1, ods. 3, ,,Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty priemyselných technológií v Púchove, TnUAD a zástupcov FPT v Akademickom senáte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne" a v súlade s čl. 5 vnútorného predpisu TnU AD ,,Zásady volieb do AS TnU AD"

vyhlasuje

doplňujúce vol'by

na dvoch členov do študentskej časti AS TnUAD za FPT v Púchove

podl'a schváleného harmonogramu volieb

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica