Deň Európy

22.05.2018

V stredu 9. mája 2018 pripravila Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne odborný seminár na tému Aktuálne otázky, problémy a výzvy súčasnej politiky. Tento dátum sa zároveň spája s Dňom Európy. V roku 1950 sa práve 9. mája zrealizoval prvý krok k spoločenstvu, ktoré je dnes známe ako Európska únia. V tento deň v Paríži, na pozadí hrozby tretej svetovej vojny, ktorá ohrozovala celú Európu, francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predniesol zástupcom medzinárodnej tlače deklaráciu vyzývajúcu Francúzsko, Nemecko a ďalšie európske krajiny na to, aby spojili svoju výrobu uhlia a ocele, ako "prvý konkrétny základ Európskej federácie".

Študenti, doktorandi a ašpiranti na rigorózne konanie dostali na Katedre politológie možnosť prezentovať svoje práce a predstúpiť pred svojich kolegov a odbornú komisiu s výstupmi výskumov. Ústrednou témou odborného seminára pre doktorandov, študentov a mladých vedeckých pracovníkov bolo poukázať na aktuálne otázky a problémy súčasnej politiky.

Odborný seminár úvodom otvoril zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku, vedu a výskum doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Program priniesol množstvo tém na príjemnú diskusiu, ktorá otvorila aj ďalšie možnosti riešení daných tém a nové prístupy na ich reálne riešenia a možný vývoj.

 

Program:

Mgr. Michela Režná – Model konsociačnej demokracie v Holandsku, Belgicku a Švajčiarsku

Mgr. Jozef Viskup -  Komparácia demografických činiteľov vybraných štátov Strednej Európy

Mgr. Žiačková -  Problémy v oblasti školstva na regionálnej úrovni

Mgr. Petra Rendková - Vplyv extrémizmu vo vysokom školstve

Bc. Jaroslav Čársky - Najlepšia práca ŠVOČ na CUP KP v roku 2017: Vybrané aspekty dôveryhodnosti politiky a súčasných politických elít na Slovensku

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica