Centrum FunGlass hodnotí svoj dvojročný progres

12.03.2019

V dňoch 14. - 15. marca 2019 zhodnotí Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované  sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne svoj dvojročný progres v implementácii európskeho projektu budovania excelentných výskumných centier.

Centrum FunGlass je jedným z desiatich centier excelentnosti v stredoeurópskom priestore, ktoré vznikli v r. 2017 v rámci implementácie úspešných tímingových projektov programu Horizont 2020. Cieľom tohto, v slovenských podmienkach doposiaľ najväčšieho vedecko-výskumného projektu financovaného zo strany Európskej únie (podpora 15 mil. Eur),  je transformácia jestvujúceho pracoviska v oblasti sklárskych vied a technológií na úroveň vedeckej excelentnosti, ktorá mu umožní zaradiť sa medzi špičkové európske inštitúty s kapacitou úspešne sa uchádzať o finančné prostriedky v rámci grantových programov EÚ. Podporu a skúsenosti pri etablovaní, rozvoji a riadení Centra mu poskytujú  partnerské vedecko-výskumné inštitúty talianskej Univerzity v Padove, nemeckej Univerzity Friedricha – Alexandra v Erlangene,  Univerzity Friedricha-Schillera v Jene a Španielskej akadémie vied v Madride.

V prvej fáze tohto sedemročného projektu sa Centrum sústredilo na posilnenie svojich personálnych kapacít, čo sa počas prvých dvoch rokov premietlo do 61% nárastu počtu jeho zamestnancov. V súčasnosti Centrum zamestnáva 44 pracovníkov, z toho 34 pôsobí vo vedecko–výskumnej oblasti a 10 poskytuje projektovú a administratívnu podporu. Zamestnanci Centra musia spĺňať náročné odborné kritériá na úrovni teoretických znalostí i potenciálu realizovať samostatný výskumný program. Vďaka grantu EÚ Centrum poskytuje svojim výskumníkom vynikajúce podmienky pre odborný rast, a tak sa jeho „slovenskú“ vedeckú základňu podarilo posilniť aj výskumníkmi z Belgicka, Indie, Iránu, Španielska, Egypta, Číny, Bieloruska, Nemecka a dokonca aj z Mexika.

Najdôležitejšou súčasťou vzdelávacieho programu výskumníkov sú dlhodobé (jednoročné) pobyty na partnerských inštitúciách, ktoré sú zamerané na získavanie skúseností a „know-how“ zo zahraničného vedeckého prostredia, pričom sa dôraz kladie na rozvoj kompetencií pri prevádzke zariadení pokročilej výskumnej infraštruktúry a nadobudnutie skúseností pri realizácii medzinárodných projektov. „K dnešnému dňu sa z partnerských inštitúcií v Erlangene a Madride vrátili dve výskumníčky, desiati výskumníci sú na pobytoch a počas tohto roka odídu na partnerské inštitúcie ďalšie tri výskumníčky. Úlohou navrátivších výskumníkov bude nielen odovzdať nadobudnuté skúsenosti svojim spolupracovníkom, ale najmä ďalej rozvíjať začatú spoluprácu s partnermi či už prostredníctvom spoločných projektov alebo spoluautorstva vedeckých publikácií“, uviedol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý veľmi podporuje rozvoj vedy a výskumu na univerzite prostredníctvom Centra FunGlass.

Transformačný proces činnosti Centra súvisí aj s jeho vzdelávacím programom, v rámci ktorého je realizovaná výchova doktorandov v študijnom programe Anorganické technológie a materiály. Dnes v Centre študuje 10 doktorandov zo Slovenska, Turecka, Indie a Bieloruska. Vďaka úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi Centra majú doktorandi v rámci projektu FunGlass jedinečnú príležitosť získať skúsenosti v rámci dlhodobých pobytov u partnerov projektu i možnosť uchádzať sa o dvojitý diplom.

Dôležitým medzníkom pre ďalšie napredovanie Centra bola v  júli 2018 návšteva predstaviteľov európskej komisie a zahraničných odborných hodnotiteľov, ktorých úlohou bolo priebežne vyhodnotiť postup implementácie projektu. Hodnotiaca správa ocenila dosiahnutý progres a načrtla konštruktívne a motivujúce odporúčania pre ďalšiu činnosť Centra. Aktuálne sa Centrum sústredí na prípravu realizácie projektu komplementárneho financovania zo štrukturálnych fondov (€10 mil.), v rámci ktorého bude zásadným spôsobom rozšírená jeho vedecko-výskumná infraštruktúra.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica