Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

01.07.2013

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 6. ročník súťaže "Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života". Poslaním a cieľom súťaže je upozorniť a vyzdvihnúť prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách:

  • kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista),
  • kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť),
  • kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník),
  • kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia),
  • kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia).
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica