Cena SRK za umenie 2013

15.06.2013

Slovenská rektorská konferencia, s cieľom prispieť k zviditeľneniu umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR a propagácii takejto činnosti, zriadila 10.9.2012 „Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie". Cena sa udeľuje počas Týždňa vedy a techniky študentovi alebo absolventovi vysokoškolského štúdia, ktorý je autorom alebo kolektívu autorov, za mimoriadne hodnotené a verejne prístupné umelecké dielo alebo umelecký výkon nadnárodného významu.

www.srk.sk/projekty/cenasrkumenie

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica