Astronomicko-vedecký deň na TnUAD

24.01.2013

V sobotu 19. januára 2013 sa pod záštitou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť. Organizátormi tohto podujatia sú odborníci a vedci z viacerých univerzít a inštitúcií, ktorých snahou je spopularizovanie vedy širokej verejnosti. Toto podujatie sa na pôde TnUAD v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline neuskutočnilo prvý krát. Je to podujatie, ktoré sa stáva tradíciou a tento rok sa jej zúčastnilo približne 100 záujemcov o vedu z rôznych vekových skupín.

Astronomicko-vedecký deň otvoril doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. - prorektor pre vedu výskum a medzinárodné vzťahy TnUAD, ktorý vo svojom vystúpení zároveň prezentoval významný vedecký projekt Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály, ktorý sa realizuje na pôde TnUAD pričom v súčasnosti je toto centrum jedno z najlepšie vybavených výskumno-vedeckých pracovísk na Slovensku.

Astronomicko-vedecký deň je jednou z prvých podujatí zameraných na spopularizovanie vedy a informovanie verejnosti o nových alebo menej známych vedeckých poznatkoch. Ako uviedol prorektor docent Galusek, univerzita plánuje v budúcnosti pripravovať podujatia podobného charakteru častejšie a so zameraním na rôzne vedné odbory, v ktorých vedeckí pracovníci TnUAD realizujú svoj výskum.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica