Facebook
Twitter
Google+
 

Športové úspechy z letnej univerziády

Laura Svatíková je výnimočne športovo nadanou študentkou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Roky sa venuje tenisu a v tomto športe úspešne reprezentuje univerzitu.

Na aktuálnej tohtoročnej Letnej univerziáde SR v Bratislave, ktorá sa koná každé štyri roky vyhrala s prehľadom tenisovú dvojhru aj štvorhru. Študenti vysokých škôl môžu na Letnej univerziáde súťažiť v atletike, basketbale, futbale, plávaní, plážovom volejbale, športovom aerobiku, tenise, volejbale, šachu aj šerme. Laura si odtiaľ v tomto roku odniesla pre Trenčín vzácnu zlatú medailu.

Trenčianska univerzita sa snaží podporovať športovo nadaných študentov a Laura Svatíková k nim jednoznačne patrí. Jej najväčším úspechom je zápis do svetového rebríčka...

Športové úspechy z letnej univerziády

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Na jubilejnom 20. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC,  ktorý sa koná v dňoch 11. – 13. októbra 2016 v našom hlavnom meste sa prezentujte aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Každoročne sa na veľtrhu zúčastní 10 až 12 tisíc študentov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Výstava sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Predstavujú sa tu vysoké školy, jazykové školy, univerzity a zamestnávatelia. Je zameraná na poskytovanie informácií na vzdelávacie a profesijné témy pre stredoškolákov, postgraduálnych študentov ale aj čerstvých absolventov.

Tradične sa na veľtrhu prezentuje aj Trenčianska univerzita, ktorej...

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Dnes sa v Trenčíne začal 22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií, ktorý potrvá až do 13. októbra. Sprievodný program výstavy tvoria prednášky a konferencie. Sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity na témy Smerovanie vývoja špeciálnej techniky z pohľadu krízového manažmentu, Spôsoby využitia MEMS  alebo Smerovanie alternatívnych pohonov malých osobných a úžitkových vozidielodznie 12. októbra. Okrem množstva firiem bude už tradičnou súčasťou výstavy aj expozícia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Nadaní študenti Fakulty špeciálnej techniky predstavia opäť svoju konštruktérsku špecialitu, ktorú verejnosti predstavili už na Medzinárodnom...

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Na pôde univerzity sa tento týždeň v rámci pracovného rokovania stretol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ivanom Švejnom. Témou rokovania boli nielen otázky sociálnej politiky a postavenia študentov v sociálnom systéme štátu, ale najmä prepájanie vzdelávania s trhom práce.

Cieľom každej vysokej školy by mali byť kvalitne pripravení absolventi, schopní rýchleho a efektívneho zapojenia do podnikovej praxe kdekoľvek v európskom priestore. Prioritou aj pre Trenčiansku univerzitu je podľa slov rektora prepojenie súčasného vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, od ktorých sa musí odvíjať a ktorému by sa mal prispôsobovať. Vysoké školy podľa neho ponúkajú študentom v súčasnosti veľmi...

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

V rámci implementácie národného projektu Centra vedecko-technických informácií Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku sa koná dvojdňová Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Úmyslom podujatia je poskytnúť odbornej verejnosti informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené pri vysokých školách a SAV a prezentovať skúsenosti, činnosť centier a systémy podpory v zahraničí. Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií a pracovníci centier transferu technológií.

Konferencia je obohatená o panelovú sekciu, na ktorej vynálezcovia, študenti vysokých škôl a kreatívni pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií vystavujú  plagátové...

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ

Projekty štrukturálnych fondov EÚ realizované Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy.


Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe

Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS26110230118
Časový rámec realizácie projektu1/2014 - 12/2015
Webová stránka projektuhttp://www.tnuni.sk/centratech
Viac informácií

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie

Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS26110230099
Časový rámec realizácie projektu9/2013 - 8/2015
Webová stránka projektu
Viac informácií

Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS26110230073
Časový rámec realizácie projektu12/2012 - 05/2015
Webová stránka projektuwww.tnuni.sk/efektivny-manazment
Viac informácií

Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom  Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín

Operačný programVzdelávanie
Prioritná osĎalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ
Opatrenie2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
ITMS26120130026
Časový rámec realizácie projektu09/2013 – 02/2015
Webová stránka projektuhttp://utv.tnuni.sk/
Viac informácií

Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi

Operačný programVýskum a vývoj
Prioritná os2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie2.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
ITMS26220220083
Časový rámec realizácie projektu10/2010 - 05/2014
Webová stránka projektu
Viac informácií

Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie

Operačný programVýskum a vývoj
Prioritná os1 Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
ITMS26210120019
Časový rámec realizácie projektu10/2012 - 03/2014
Webová stránka projektuwww.tnuni.sk/hbo
Viac informácií

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov

Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS26110230009
Časový rámec realizácie projektu9/2010 - 10/2013
Webová stránka projektuwww.digitalizacia.tnuni.sk
Viac informácií

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Operačný programVýskum a vývoj
Prioritná os2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadnárodnej spolupráce
ITMS26220120056
Časový rámec realizácie projektu09/2010 – 08/2013
Webová stránka projektuwww.ceksim.eu
Viac informácií

Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Operačný programVýskum a vývoj
Prioritná os5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
ITMS26250120043
Časový rámec realizácie projektu06/2009 - 05/2011
Webová stránka projektuhttp://www.tnuni.sk/modernizacia/
Viac informácií

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita