Facebook
Twitter
Google+
 

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dňa 11. januára 2017 vymenoval rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v súlade s § 10. ods. 10 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a po schválení v Akademickom senáte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne do funkcie prorektorov s účinnosťou od 16. 01. 2017. Do funkcie prorektora pre výchovu a vzdelávanie bola vymenovaná doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., prorektorom pre stratégiu a rozvoj bude doc. Ing. Peter Lipták, CSc. a  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. bol vymenovaný do funkcie prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy.

Prorektorom zaželal rektor našej univerzity Jozef Habánik veľa úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z ich funkcie.

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Naša univerzita na výstave PRO EDUCO v Košiciach

V dňoch 29. novembra až 1. decembra 2016 sa konal medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach. Ten sa primárne zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Návštevníci majú jedinečnú možnosť nájsť pod jednou strechou vyše 80 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry a prostredníctvom priamej komunikácie získať potrebné informácie od kompetentných osôb.

Počas troch dní sa na veľtrhu predstavila aj naša Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Reprezentanti z radov študentov našich fakúlt zodpovedali množstvo otázok uchádzačom o štúdium na Trenčianskej univerzite. Zaujímali ich najmä možnosti štúdia, podmienky prijatia, vybavenosť učební a laboratórií, možnosť študovať priamo v praxi, tiež...

Naša univerzita na výstave PRO EDUCO v Košiciach

Na Trenčianskej univerzite sa uskutočnilo menovanie nových prednostov kliník

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Stanislavom Pastvom vymenoval v piatok 2. decembra do funkcií nových prednostov kliník. Udialo sa tak na základe Zmluvy o praktickej výučbe študentov jednej z fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a to konkrétne Fakulty zdravotníctva.

Šiestim klinikám boli v súlade so zákonom, štatútom univerzity a zriaďovacou listinou Fakultnej nemocnice taktiež vydané štatúty. Tie vymedzujú základné zameranie, činnosti a úlohy a ustanovujú vzťah k Fakulte zdravotníctva a univerzite.

Novým povereným prednostom Chirurgickej kliniky FN Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej chirurgie bude MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA....

Na Trenčianskej univerzite sa uskutočnilo menovanie nových prednostov kliník

95 rokov od narodenia politika s ľudskou tvárou

Cez víkend sa v Uhrovci konali oslavy 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti moderných dejín Slovenska a európskej politiky. Spomienkové podujatie sa konalo pod záštitou predsedu vlády a slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Na organizácii sa podieľali okrem samotnej obce Uhrovec aj Trenčiansky samosprávny kraj, Matica Slovenská a Trenčianske múzeum. Naša univerzita, Ústav politických vied SAV, Nezisková organizácia Ľudovíta Štúra, a Spoločnosť Alexandra Dubčeka, pri tejto príležitosti pripravili dva bloky odborných seminárov. Odznelo množstvo zaujímavých prednášok a prítomní hostia si mali možnosť pozrieť unikátne filmové dokumenty. Rektor Trenčianskej univerzity, ktorá nesie meno Alexandra Dubčeka už od roku 2002, Jozef Habánik...

95 rokov od narodenia politika s ľudskou tvárou

Na tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Minister školstva Peter Plavčan predstavil úspechy slovenských výskumníkov, ktoré dosiahli vo výzve Teaming rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. V celkovom hodnotení z približne 150 uchádzačov sa medzi trinásť najlepších dostali projekty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenskej akadémie vied a Národného lesníckeho centra vo Zvolene. O ich úspechu rozhodla vysoká úroveň a excelentnosť.

Do prvej desiatky sa dostal vedecký tím z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s projektom vybudovania Výskumného centra pre funkčné a povrchovo upravované sklá s názvom FunGlass. Vďaka nemu získal zo strany Európskej komisie aj financovanie vo forme grantu vo výške 15 miliónov eur. 

Viac informácii nájdete na:

https...

Na tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Vedecká rada

Základné ustanovenia o VR obsahuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v § 11, Štatút TnUAD v čl. 11 a Rokovací poriadok VR TnUAD.

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Interní členovia:

 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda
 • doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
 • doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
 • prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
 • doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
 • doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
 • prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. MPH
 • doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
 • doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
 • doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
 • prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD.
 • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
 • prof. Ing. Pavol Lizák, PhD.
 • doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.
 • prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
 • prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

Externí členovia

 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.,Technická univerzita v Košiciach
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., predseda ÚNMS, Bratislava
 • Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.,  MŠVVaŠ SR
 • Ing. Štefan Chudoba, PhD., MŠVVaŠ SR
 • prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • doc. MUDr. Ján Porubský, CSc., Lekárska fakulta UK Bratislava
 • Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina, predseda Dozornej rady Matador Holding, a.s.
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Slovenská akadémia vied 

Čestní členovia

 • akad. mult. Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Tajomníčka VR TnUAD:

Mgr. Andrea Chrastinová Kalinayová, PhD.

andrea.chrastinova@tnuni.sk

+421 32 7400 127


Dokumenty Vedeckej rady


Záznamy z rokovaní

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Univerzitná knižnica TnUAD
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita