Facebook
Youtube
 

Memorandum o založení slovensko-bieloruského Konzorcia

V Bratislave v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. apríla 2017 za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca, predsedu Bieloruskej obchodnej a priemyselnej komory Vladimíra Ulachoviča a premiéra Bieloruskej republiky Andreja Kobjakova, bolo slávnostne podpísané Memorandum o založení konzorcia medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Fakulta priemyselných technológií), Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou, spoločnosťami SV Engineering, s.r.o. a Dupres Consulting, s.r.o.

Účastníci Memoranda založili slovensko-bieloruské Konzorcium vzájomnej súčinnosti vedeckých, vzdelávacích a výrobných aktivít v oblasti vedecko-technickej a vzdelávacej spolupráce....

Memorandum o založení slovensko-bieloruského Konzorcia

Trenčianska univerzita podpísala memorandum, ktoré má zvýšiť informovanosť mladých o verejnom dianí

Na Mestskom úrade v Partizánskom včera 26. apríla Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Partizánske, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Združenie informačných a poradenských centier mladých pristúpili k podpisu Memoranda o spolupráci. Memorandum má mladým pomôcť rozlišovať medzi tým, čo je pravda a čo demagógia.

Medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi samospráv či politickej sféry chýba otvorený a zrozumiteľný dialóg. Aj toto tvrdenie bolo podnetom na podpis Memoranda o spolupráci medzi krajskou samosprávou, univerzitnou obcou, mestom Partizánske a združením zastupujúcim hlas mládeže. Predstavitelia inštitúcií verejného sektora sa zhodli na potrebe pripraviť aktivity podporujúce aktívnu demokratickú spoločnosť.

Cieľom Memoranda je aktivizovať dostupné...

Trenčianska univerzita podpísala memorandum, ktoré má zvýšiť informovanosť mladých o verejnom dianí

Trenčiansku univerzitu navštívil prezident SR Andrej Kiska

Dňa 25. apríla rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, privítal na pôde našej univerzity prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na stretnutí s vedením univerzity boli predmetom diskusie aktuálne témy z oblasti vysokých škôl, vedy a výskumu. Prezident vyzdvihol úspech Trenčianskej univerzity s projektom FunGlass v rámci programu Horizont 2020, ale aj ďalšie aktivity v oblasti internacionalizácie vzdelávania.

Počas stretnutia so študentmi, prezident rozprával o svojej životnej, podnikateľskej a kariérnej ceste, ale vyjadril sa aj k aktuálnym otázkam v spoločnosti, ako zdravotníctvo alebo školstvo. Podľa slov Andreja Kisku je dôležité nebáť sa zmeny, nebáť sa pádu, treba zobrať život do vlastných rúk a vyjsť zo zaužívaných...

Trenčiansku univerzitu navštívil prezident SR Andrej Kiska

Na Brezine si uctili pamiatku padlých počas II. svetovej vojny

Pri Pamätníku umučených obetí sa na Brezine 10. apríla uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania. Okrem žijúcich priamych účastníkov SNP a protifašistického odboja sa podujatia zúčastnili aj delegácie krajskej a miestnej samosprávy, Ozbrojených síl SR, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov na Slovensku, ale aj žiaci základných a stredných škôl.

Prítomní, vrátane rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika a prorektora Petra Liptáka, si padlých uctili slávnostným kladením vencov k pamätníku. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, pripomenul potrebu viac hovoriť o tom, čo bola druhá svetová vojna, Slovenský štát, fašizmus a nacizmus a čo môžu spôsobiť....

Na Brezine si uctili pamiatku padlých počas II. svetovej vojny

Trenčianska univerzita a Gymnázium Ľudovíta Štúra otvorili astronomickú pozorovateľňu

V pondelok 3. apríla bola otvorená astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha, ktorú prevádzkuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Gymnáziom Ľ. Štúra, kde je pozorovateľňa zriadená. Cieľom je podľa rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika popularizácia prírodných vied v spoločnosti a zapájanie sa do výskumných projektov. Otvorenia astronomickej pozorovateľne sa zúčastnil aj predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý uviedol, že takáto činnosť je príkladom spolupráce, ktorá by mala fungovať a  byť samozrejmosťou medzi školami a inštitúciami. Riaditeľ gymnázia Pavol Kováč vo svojom príhovore povedal, že radi prijali ponuku Trenčianskej univerzity, ktorá sa rozhodla sprevádzkovať ďalekohľad a spoločne...

Trenčianska univerzita a Gymnázium Ľudovíta Štúra otvorili astronomickú pozorovateľňu

Vedecká rada

Základné ustanovenia o VR obsahuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v § 11, Štatút TnUAD v čl. 11 a Rokovací poriadok VR TnUAD.

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Interní členovia:

 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda
 • doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
 • doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
 • prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
 • doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
 • doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
 • prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. MPH
 • doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
 • doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
 • doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
 • prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD.
 • prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
 • doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
 • doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.
 • prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
 • prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

Externí členovia

 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.,Technická univerzita v Košiciach
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., predseda ÚNMS, Bratislava
 • Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.,  MŠVVaŠ SR
 • Ing. Štefan Chudoba, PhD., MŠVVaŠ SR
 • prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • doc. MUDr. Ján Porubský, CSc., Lekárska fakulta UK Bratislava
 • Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina, predseda Dozornej rady Matador Holding, a.s.
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Slovenská akadémia vied 

Čestní členovia

 • akad. mult. Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Tajomníčka VR TnUAD:

Mgr. Andrea Chrastinová Kalinayová, PhD.

andrea.chrastinova@tnuni.sk

+421 32 7400 127


Dokumenty Vedeckej rady


Záznamy z rokovaní

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Univerzitná knižnica TnUAD
Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha
Erasmus+ TnUAD
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita