Facebook
 

Našu univerzitu navštívil predseda vlády

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde našej Alma mater predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a zamestnancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej únii.

Predseda vlády Robert Fico sa v prednáške zameral na problematiku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Zhodnotil naše predsedníctvo, priority a úlohy, ktoré sme predniesli Rade EÚ. Dotkol sa tiež otázky migrácie, vzájomných vzťahov medzi krajinami Európskej únie a zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce.

„Domnievam sa, že by bola chyba prispievať našim vnútorným správaním rozkladným procesom, ktoré dnes v Európskej únii vidíme. Musíme skôr naopak, ak chceme byť v jadre Európskej únie, vnútornou...

Našu univerzitu navštívil predseda vlády

Trenčiansky robotický deň s účasťou našej univerzity

(15. 02. 2017) Aj tento rok zástupcovia našej univerzity prezentovali Fakultu špeciálnej techniky na Trenčianskom robotickom dni. Prvýkrát sa medzinárodná súťažná prehliadka robotov konala priamo v priestoroch Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14, Trenčín.

SOŠ v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, zorganizovala už 12. ročník s cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi. Výstava podporuje technicky nadaných tvorcov s inovatívnymi riešeniami a dáva im priestor prezentovať svoje nápady a myšlienky alebo zapojiť sa do súťaže robotov.

Fakulta špeciálnej techniky mala okrem pútavých prednášok pripravené ukážky študentských prác ako univerzálny...

Trenčiansky robotický deň s účasťou našej univerzity

III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebieha v týchto dňoch III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“.

Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve.

Konferencia je organizovaná v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín, Nemocnicou svätého Michala, a.s., Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov a Spolkom lekárov Trenčín.

Prvý deň sa nám so svojím aktuálnym výskumom...

III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“

Akademický senát zvolil rektora, na čele univerzity bude stáť aj ďalšie 4 roky Jozef Habánik

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu 8. februára 2017 zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora univerzity na nasledujúce 4 – ročné obdobie.

Členovia zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce predložili celkovo 25 návrhov kandidáta na rektora. Vo všetkých prípadoch bol navrhnutý súčasný rektor Jozef Habánik.

Z 21 prítomných členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne mu v tajnom hlasovaní vyjadrilo podporu 21 senátorov.

„S úctou, pokorou a rešpektom pred zodpovednou a náročnou prácou som prijal návrh študentov a zamestnancov, viesť  našu univerzitu ďalšie 4 roky. Výsledok tajného hlasovania ma potešil, no na druhej strane zaväzuje k napĺňaniu vytýčených...

Akademický senát zvolil rektora, na čele univerzity bude stáť aj ďalšie 4 roky Jozef Habánik

Naša univerzita na výstave Kam na vysokú 2017

Aj tento rok sa naša univerzita prezentovala na výstave v Trenčíne Kam na vysokú, ktorá ponúka žiakom stredných škôl možnosť získať informácie potrebné k správnemu výberu vysokej školy. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. Tento rok sa prezentovali viacerými interaktívnymi prostriedkami a informovali študentov o  štúdiu a uplatnení sa v praxi. 

Naša univerzita sa zapojila do diskusie Table Talk. Tá prebiehala s našimi zástupcami v neformálnom prostredí na témy, ktoré́ sú pre študentov atraktívne, ako napríklad zameranie štúdia, možnosti ubytovania na internátoch, mimoškolské́ aktivity, uplatnenie sa po ukončení štúdia a pod. Budúci študenti využili aj možnosť individuálneho pohovoru pri našom stánku. Ďakujeme všetkým...

Naša univerzita na výstave Kam na vysokú 2017

Habilitácie a inaugurácie

Habilitačné konania na FPT so sídlom v Púchove

Ing. Vladimíra KRMELOVÁ, PhD.

Ing. Ján Rybníček, PhD.

Ing. Petra Skalková, PhD.

Ing. Ján Vavro, PhD.


Vymenúvacie konanie na FPT so sídlom v Púchove

doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.

doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.


Habilitačné konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.

Žiadosť o habilitačné konanie bola doručená dňa 4. februára 2014

 1. Údaje z profesijného životopisu
 2. Názov študijného odboru v ktorom sa habilitačné konanie uskutočňuje: 5.2.7 strojárske technológie a materiály
 3. Názov habilitačnej práce: Štúdium a overenie vlastností vybraných zlievarenských zmesí
 4. Oponentská komisia
 5. Habilitačná komisia
 6. Prerušenie habilitačného konania
 7. Obnovenie habilitačného konania
 8. Ukončenie habilitačného konania: predseda Vedeckej rady FŠT TnUAD v Trenčíne na základe žiadosti doc. Ing. Harolda Mäsiara, CSc. o ukončenie habilitačného konania zo dňa 17.12.2014 ukončuje habilitačné konanie doc. Ing. Harolda Mäsiara, CSc. dňom 15.01.2015

Vymenúvacie konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

Žiadosť o vymenúvacie konanie bola doručená dňa 4. februára 2014

 1. Údaje z profesijného životopisu
 2. Názov študijného odboru v ktorom sa vymenúvacie konanie uskutočňuje:  5.2.7 strojárske technológie a materiály
 3. Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice, učebné texty
 4. Oponentská komisia
 5. Inauguračná komisia
 6. Prerušenie vymenúvacieho konania
 7. Ukončenie vymenúvacieho konania - predseda Vedeckej rady FŠT TnUAD v Trenčíne na základe nedoplnenia prílohy d), e), f), g) predložených materiálov na vymenúvacie konanie  v stanovenom termíne  do 15. marca 2015  v súčinnosti so Smernicou pre habilitačné a vymenúvacie konanie na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne (Čl. 8 ods. 2 písm. e), h), i), k)), ukončuje vymenúvacie konanie doc. Ing. Petra Liptáka, CSc. dňom 27. marca 2015.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Univerzitná knižnica TnUAD
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita