Facebook
 

Našu univerzitu navštívil predseda vlády

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde našej Alma mater predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a zamestnancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej únii.

Predseda vlády Robert Fico sa v prednáške zameral na problematiku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Zhodnotil naše predsedníctvo, priority a úlohy, ktoré sme predniesli Rade EÚ. Dotkol sa tiež otázky migrácie, vzájomných vzťahov medzi krajinami Európskej únie a zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce.

„Domnievam sa, že by bola chyba prispievať našim vnútorným správaním rozkladným procesom, ktoré dnes v Európskej únii vidíme. Musíme skôr naopak, ak chceme byť v jadre Európskej únie, vnútornou...

Našu univerzitu navštívil predseda vlády

Trenčiansky robotický deň s účasťou našej univerzity

(15. 02. 2017) Aj tento rok zástupcovia našej univerzity prezentovali Fakultu špeciálnej techniky na Trenčianskom robotickom dni. Prvýkrát sa medzinárodná súťažná prehliadka robotov konala priamo v priestoroch Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14, Trenčín.

SOŠ v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, zorganizovala už 12. ročník s cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi. Výstava podporuje technicky nadaných tvorcov s inovatívnymi riešeniami a dáva im priestor prezentovať svoje nápady a myšlienky alebo zapojiť sa do súťaže robotov.

Fakulta špeciálnej techniky mala okrem pútavých prednášok pripravené ukážky študentských prác ako univerzálny...

Trenčiansky robotický deň s účasťou našej univerzity

III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebieha v týchto dňoch III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“.

Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve.

Konferencia je organizovaná v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín, Nemocnicou svätého Michala, a.s., Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov a Spolkom lekárov Trenčín.

Prvý deň sa nám so svojím aktuálnym výskumom...

III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“

Akademický senát zvolil rektora, na čele univerzity bude stáť aj ďalšie 4 roky Jozef Habánik

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu 8. februára 2017 zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora univerzity na nasledujúce 4 – ročné obdobie.

Členovia zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce predložili celkovo 25 návrhov kandidáta na rektora. Vo všetkých prípadoch bol navrhnutý súčasný rektor Jozef Habánik.

Z 21 prítomných členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne mu v tajnom hlasovaní vyjadrilo podporu 21 senátorov.

„S úctou, pokorou a rešpektom pred zodpovednou a náročnou prácou som prijal návrh študentov a zamestnancov, viesť  našu univerzitu ďalšie 4 roky. Výsledok tajného hlasovania ma potešil, no na druhej strane zaväzuje k napĺňaniu vytýčených...

Akademický senát zvolil rektora, na čele univerzity bude stáť aj ďalšie 4 roky Jozef Habánik

Naša univerzita na výstave Kam na vysokú 2017

Aj tento rok sa naša univerzita prezentovala na výstave v Trenčíne Kam na vysokú, ktorá ponúka žiakom stredných škôl možnosť získať informácie potrebné k správnemu výberu vysokej školy. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. Tento rok sa prezentovali viacerými interaktívnymi prostriedkami a informovali študentov o  štúdiu a uplatnení sa v praxi. 

Naša univerzita sa zapojila do diskusie Table Talk. Tá prebiehala s našimi zástupcami v neformálnom prostredí na témy, ktoré́ sú pre študentov atraktívne, ako napríklad zameranie štúdia, možnosti ubytovania na internátoch, mimoškolské́ aktivity, uplatnenie sa po ukončení štúdia a pod. Budúci študenti využili aj možnosť individuálneho pohovoru pri našom stánku. Ďakujeme všetkým...

Naša univerzita na výstave Kam na vysokú 2017

Zhromaždenie akademickej obce TnUAD za účelom predstavenia kandidátov na rektora

PREDSEDA

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

zvoláva

v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD

zhromaždenie Akademickej obce TnUAD

na 8. februára 2017 o 09:00 hod., v aule, budova B

 

za účelom predstavenia kandidátov na rektora TnUAD.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.

 

 

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce TnUAD a mimoriadne zasadnutie AS TnUAD 8. 2. 2017

1. časť: Zhromaždenie Akademickej obce TnUAD k predstaveniu kandidáta na rektora TnUAD, aula, budova B, 09:00 hod.

Program 1. časti:

 1. Zahájenie, privítanie členov AO TnUAD – predseda AS TnUAD
 2. Informácia k plneniu Harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 3. Predstavenie kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 4. Vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD, životopis a krátke programové vyhlásenie
 5. Diskusia – otázka a odpoveď max. do 5 minút

Prerušenie zhromaždenia AO TnUAD do 11:00 hod.

2. časť: Mimoriadne zasadnutie AS TnUAD, konferenčné centrum TnUAD, budova B, 11:00 hod.

Program 2. časti:

 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. 3. Schvaľovanie programu MZ AS TnUAD
 4. 4. Predstavenie a vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD
 5. 5. Voľba kandidáta na rektora TnUAD
 6. 6. Rôzne

Po vykonaní voľby kandidáta na rektora TnUAD a spočítaní hlasov vyhlási predsedníčka VK výsledky voľby kandidáta na rektora členom AS TnUAD a následne členom AO TnUAD.

V prípade, že budú prítomní aj zástupcovia médií a budú mať záujem o rozhovor s novozvoleným rektorom TnUAD tak tento sa uskutoční za prítomnosti dekanov fakúlt v zasadačke rektorátu.

Poznámka: Zápisnice z obidvoch častí (zhromaždenie AO a zasadanie AS) spracuje tajomníčka AS TnUAD Mgr. Daniela Vávrová.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnUAD

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Univerzitná knižnica TnUAD
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita